陌上桑翻译和原文注音

 《陌上桑》是汉乐府中的一首乐府诗,属《相和歌辞》。又名《艳歌罗敷行》、《日出东南隅行》。这首诗第一段,写秦罗敷的美貌;第二段,写使君觊觎罗敷的美色,向她提出无理要求;第三段,写罗敷拒绝使君,并盛夸丈夫以压倒对方。

 陌上桑翻译和原文注音

 陌上桑拼音版

 rì chū dōng nán yú , zhào wǒ qín shì lóu 。

 日出东南隅,照我秦氏楼。

 qín shì yǒu hǎo nǚ , zì míng wéi luó fū 。

 秦氏有好女,自名为罗敷。

 luó fū xǐ ( shàn ) cán sāng , cǎi sāng chéng nán yú 。

 罗敷喜(善)蚕桑,采桑城南隅。

 qīng sī wéi lóng xì , guì zhī wéi lóng gōu 。

 青丝为笼系,桂枝为笼钩。

 tóu shàng wō duò jì , ěr zhōng míng yuè zhū 。

 头上倭堕髻,耳中明月珠。

 xiāng qǐ wéi xià qún , zǐ qǐ wéi shàng rú 。

 缃绮为下裙,紫绮为上襦。

 xíng zhě jiàn luó fū , xià dàn lǚ zī xū 。

 行者见罗敷,下担捋髭须。

 shào nián jiàn luó fū , tuō mào zhuó qiào tóu 。

 少年见罗敷,脱帽着帩头。

 gēng zhě wàng qí lí , chú zhě wàng qí chú 。

 耕者忘其犁,锄者忘其锄。

 lái guī xiāng yuàn nù , dàn zuò guān luó fū 。

 来归相怨怒,但坐观罗敷。

 shǐ jūn cóng nán lái , wǔ mǎ lì chí chú 。

 使君从南来,五马立踟蹰。

 shǐ jūn qiǎn lì wǎng , wèn shì shuí jiā shū ?

 使君遣吏往,问是谁家姝?

 “ qín shì yǒu hǎo nǚ , zì míng wéi luó fū 。”

 “秦氏有好女,自名为罗敷。”

 “ luó fū nián jǐ hé ?”“ èr shí shàng bù zú , shí wǔ pō yǒu yú ”。

 “罗敷年几何?”“二十尚不足,十五颇有余”。

 shǐ jūn xiè luó fū :“nìngkě gòng zài fǒu ?”

 使君谢罗敷:“宁可共载不?”

 luó fū qián zhì cí :“ shǐ jūn yī hé yú !

 罗敷前致辞:“使君一何愚!

 shǐ jūn zì yǒu fù , luó fū zì yǒu fū !”

 使君自有妇,罗敷自有夫!”

 “ dōng fāng qiān yújì, fū xù jū shàng tóu 。

 “东方千余骑,夫婿居上头。

 hé yòng shí fū xù ? bái mǎ cóng lí jū ,